HVAD ER FGU?

FGU er en helt ny uddannelse for dig, der er under 25, som efter grundskolen har brug for et samlet uddannelsestilbud for at blive klar til en erhvervsuddannelse, gymnasial uddannelse eller job.

MÅLGRUPPE

Du kan blive optaget på FGU, hvis du...

  • er under 25 år
  • ikke er i gang med eller har afsluttet en ungdomsuddannelse
  • ikke er i arbejde
  • har opfyldt undervisningspligten
  • har fået en målgruppevurdering ved en UU-vejleder
Er du i tvivl, så kontakt din lokale uu-vejleder i UU-Skive eller UU-Nordvestjylland 

3 UDDANNELSESSPOR

Uddannelsen bliver for de fleste unge indledt på basis, som introducerer til et efterfølgende uddannelsesspor. De tre uddannelsesspor er almen grunduddannelse (AGU), produktionsgrunduddannelse (PGA) og erhvervsgrunduddannelse (EGU).

AGU (almen grunduddannelse)

Udgangspunktet for AGU er undervisning i almene fag som dansk, matematik, samfundsfag, engelsk, og naturfag, som vi kender det fra især VUC - tilrettelagt mod praksis. Sporet henvender sig primært til under, der vil kvalificere sig til en erhvervsuddannelse eller HF.
Læs mere om AGU

PGU (produktionsgrunduddannelse)

Udgangspunktet for PGU er værkstedsundervisning, som vi kender det fra især produktionsskolerne. Sporet henvender sig til unge, som gerne vil arbejde praktisk. Formålet er at give eleven kvalifikationer til senere at begynde på en erhvervsuddannelse eller i ufaglært arbejde.
Læs mere om PGU

EGU (erhvervsgrunduddannelse)

Udgangspunktet for EGU er aftalebaseret praktik. Sporet henvender sig primært til unge, der gerne vil i arbejde og eventuelt fortsætte på en erhvervsuddannelse.
Læs mere om EGU

UDDANNELSENS OPBYGNING

Hvert uddannelsesspor indeholder et basisniveau og 2 til 3 efterfølgende niveauer. Med niveau 2 får du kompetencer til at starte på en ungdomsuddannelse. På både PGU og EGU får du med niveau 3 kompetencer til at påbegynde ufaglært arbejde. 

Der er løbende optag på basis hele året og på de tre spor to gange om året. 

Du kan begynde og afslutte på det niveau, som er det rigtige for dig. 


Læs Undervisningsministeriets beskrivelse af FGU.

AFSØGNINGSFORLØB

Du kan indlede dit FGU-forløb med et afsøgningsforløb, der kan vare op til to uger. Her kan du få erfaringer med forskellige fagområder og blive realkompetencevurderet. Et afsøgningsforløb kan danne grundlag for den endelige vurdering af, hvorvidt du skal optages på uddannelsen.

BASISNIVEAU

Basisniveauet er fleksibelt og omfatter undervisning på grundlæggende niveau i dansk og matematik svarende til det faglige niveau i FVU. Derudover er der introduktion til sporet og eventuelle valgfag. Der er løbende optag på basisniveauet, som kan vare op til normalt 20 uger.

DE EFTERFØLGENDE NIVEAUER

De efterfølgende niveauer i de tre spor retter sig progressivt mod de enkelte slutmål inden for uddannelsessporet. Der gives dog mulighed for fleksibilitet i varigheden på det enkelte niveau, hvis individuelle forhold taler herfor.

For almen grunduddannelse byder de efterfølgende niveauer på praksisrettet undervisning i almene fag, der skal gøre dig klar til en erhvervsuddannelse eller HF. Der er optag to gange om året.

Det faglige indhold i de øvrige niveauer i produktionsgrunduddannelsen og erhvervsgrunduddannelsen bygges op inden for faglige temaer, der afspejler den lokale erhvervsstruktur, og hvor der er gode beskæftigelsesmuligheder. Værkstedsundervisningen retter sig fortrinsvis mod de erhvervsuddannelser, som naturligt indgår i det enkelte faglige tema, men kan også i begrænset omfang være af mere kreativ art. Der er normalt optag to gange om året. EGU-elever er i praktik 2/3 af tiden i FGU.

VARIGHED

Varigheden af uddannelsen afhænger af dine forudsætninger og dit behov mod enten uddannelse eller job uden omveje. Fastlæggelse af varigheden af dit uddannelsesforløb tager udgangspunkt i en vurdering af dine faglige, personlige og sociale forudsætninger samt det mål, du i samarbejder med den kommunale ungeindsats har fastlagt.  Dit forløb sammensættes af niveauer med normerede varigheder i forhold til indgangsniveau og mål for forløbet.

Den samlede varighed af uddannelsen kan normalt ikke overstige to år. Dog kan varigheden af FGU forlænges, når særlige pædagogiske, faglige eller personlige forhold taler herfor. Det kan være i forhold til unge, der er ramt af sygdom, har et misbrug eller på anden måde er særlig udsat, eller unge som lige mangler det sidste, for at kunne få et uddannelsesbevis. Der kan tillige være forløb, som i særlige tilfælde forlænges med henblik på at undgå, at der opstår pauser i den unges uddannelsesforløb.