Skip to main content
 • Elevråd

  Hvad beskæftigerelevrådet sig med på FGU Skolen HLSS?
  Læs mere og se vedtægter …

FGU Skolen

På FGU Skolen HLSS lægger vi stor vægt på, at demokratiet udfolder sig konkret på alle områder. Etableringen af elevråd på alle vores 4 skoler i Holstebro, Lemvig, Skive og Struer, er et vigtigt led i denne målsætning.

Elevrådet er elevernes faglige organisation og repræsenterer elevernes interesser over for skolens direktør, skolens bestyrelse, lærere og andet personale. Elevrådsformændene fra de 4 skoler, vælger én blandt sig, til at sidde som tilforordnede i skolens bestyrelse.

Bestyrelsen er skolens øverste besluttende organ og beskæftiger sig blandt andet med økonomi (budget og regnskab), samt skolens visioner og strategiplaner.

Der afholdes min. 4 elevrådsmøder af ½ til 1 times varighed om året.

Fravær på grund af elevrådsarbejde betragtes af skolen som lovligt fravær, og der vil derfor ikke blive trukket i skoleydelse. Alle interesserede kan være med, og der stræbes efter at have en repræsentant eller kontaktperson i hvert AGU-hold og på hvert PGU-hold.

Elevrådet bestemmer selv, hvordan de vil konstituere sig, om der udover en formand på alle 4 skoler, skal være en næstformand, kasserer osv.

Elevrådet har mulighed for at deltage i de aktiviteter, der er i Modstrøm.

Modstrøm er en elevorganisation for den Forberedende Grunduddannelse, FGU, der repræsenterer både unge på og omkring FGU. De arbejder for et bedre og mere rummeligt uddannelsessystem, og et samfund, hvor der er plads til at stikke ud og være sårbar.

Modstrøm er en partipolitisk uafhængig interesseorganisation, der arbejder for, at unge på og omkring FGU høres på skolerne og i den offentlige debat.

Samtidig er Modstrøm også et rummeligt fællesskab, hvor de deler historier og kæmper for det, de tror på. Samtidig med, at de har det sjovt sammen. Modstrøm mener, at den bedste måde at skabe forandring på er ved at være forandringen selv.

www.viermodstrøm.dk

Vedtægter for elevråd ved FGU Skolen HLSS 

I Bekendtgørelse om institutioner for forberedende grunduddannelse står der , at elevrådets arbejde på FGU er omfattet af reglerne for elevrådene på de øvrige ungdomsuddannelser. 

Grundlaget for FGU Skolen HLSS’ vedtægter står i bekendtgørelsen. 

 1. Hvert fagligt tema eller hold har ret til repræsentation i elevrådet.

 2. Ved hver semesterstart udsender uddannelseschefen besked til alle kontaktlærere om at afholde valg til elevrådet i det kommende semester. Hvert fagligt tema eller hold har ret til at vælge en repræsentant og en suppleant for et skoleår ad gangen.

 3. Hvis repræsentanten er forhindret i at deltage, deltager i stedet suppleanten. Dette gælder også for perioder med erhvervstræning, kombinationsforløb m.m.

 4. Uddannelseschefen indkalder til første møde i elevrådet efter hvert nyvalg. Indkaldelsen til dette sendes senest 2 dage før mødets afholdelse. Indkaldelsen sendes til rådets repræsentanter samt til orientering til rådets suppleanter samt medarbejderne på skolen.

  På første elevrådsmøde fremlægger uddannelseschefen et forslag til fast dagsorden til behandling i elevrådet. Frist for indgivelse af forslag til dagsorden ved elevrådsmøder er senest 3 dage før mødets afholdelse. På første elevrådsmøde vælges en formand og en næstformand. De valgte medlemmers navne, tlf. nr. hold, samt mailadresse sendes til skolens direktør.

  Skolens samværs- og ordensregler sendes til elevrådet og der har mulighed for at kommentere på indholdet og komme med input.

 5. Elevrådet sørger selv for indkaldelse til øvrige møder.

  Elevrådet sørger for, at der bliver skrevet dagsorden og referat. Formand og næstformand har ansvaret for at referater offentliggøres på Teams, så alle elever og faglærere har adgang til referater. Formand og næstformand kan også orientere skolens øvrige elever ved samlinger.

  Repræsentanter og evt. suppleanter gennemgår referat på værkstedet og holdene og sørger for at informere eleverne der.

  På holdene gives der i undervisningen tid til, at repræsentanter i samarbejde med evt. suppleanter kan drøfte forhold af relevans for deltagelse i elevrådsmødet med holdets øvrige elever.

 6. Der afholdes elevrådsmøder efter behov/ aftale, dog min. én gang i kvartalet. Møderne lægges i årshjulet.

  Det fremmødte elevråd er beslutningsdygtigt. Uddannelseschefen deltager i elevrådets møder efter behov.

 7. Hvis en repræsentant eller suppleant ønsker at gå ud af elevrådet, vælger holdet ny repræsentation. Oplysninger om dette tilgår elevrådet og uddannelseschefen hurtigst muligt.

 8. Der afsættes årligt et beløb på skolens budget til elevrådets arbejde på hver af de fire skoler.
  Budget og regnskab varetages i samarbejde mellem uddannelseschefen og et eller flere medlemmer af elevrådet, som har fælles ansvar for at lave og fremlægge regnskab på det årlige fælles elevmøde.

 9. Vedtægterne er gældende for elevrådet ved FGU Skolen HLSS, indtil enten a) 75 % af elevrådet ved to på hinanden følgende elevrådsmøder ønsker en ændring, eller b) institutionen FGU Skolen HLSS udfærdiger nye vedtægter gældende for alle elevråd tilknyttet institutionen, eller c) en ændring i bekendtgørelsen nødvendiggør ændringer i disse vedtægter. 

 

Kontakt os

Ring 9610 9600
Skriv post@fguskolen.dk 
Sikker mail sikkerpost@fguskolen.dk

Træffetid mandag-fredag 8.00-15.00


FGU Skolen Holstebro

Skivevej 112
7500 Holstebro

FGU Skolen Lemvig

FGU Skolen Skive

H C Ørsteds Vej 3
7800 Skive

FGU Skolen Struer

Jernbanegade 8
7600 Struer


FGU Skolen HLSS

CVR-nummer 39815451
EAN-nummer 5798000561717