Skip to main content

Linje: AGU

Samfundsfag

I samfundsfag arbejder du med danske og internationale samfundsforhold. Faget er et dannelsesfag der, på et praktisk og teoretisk grundlag, giver viden om og forståelse af det moderne, globaliserede samfunds dynamik og kompleksitet herunder forbrug, produktion og bæredygtighed. Faget beskæftiger sig med relationen mellem individ og samfund.

Naturfag

Naturfag indeholder elementer fra fysik, kemi, biologi, naturgeografi og matematik. Du vil komme til at arbejde både teoretisk og praktisk med teknologi, sundhed, miljø og natur. Faget forholder sig til naturfaglige problemstillinger og emner fra hverdag og erhverv. Naturfag giver endvidere indsigt i miljømæssige problemstillinger herunder bæredygtighed.

Engelsk

Engelsk er et kommunikationsfag, som giver dig viden, færdigheder og kompetencer inden for sprog, kultur og samfundsforhold. På en praksisrettet og procesorienteret måde beskæftiger faget sig med det engelske sprog som kommunikationsmiddel i personlige, erhvervsfaglige, uddannelsesmæssige og samfundsmæssige sammenhænge.

Identitet og medborgerskab

Identitet og medborgerskab er et dannelsesfag. Her vil du opleve, at der inddrages temaer og problemstillinger fra filosofi, sociologi, religion, historie, psykologi, sundhed, ernæring og motion til at afdække aktuelle udfordringer og dilemmaer. Emnerne har relevans for dine muligheder for at foretage selvstændige valg, udvise ansvar og indgå i fællesskaber.

PASE

I PASE (privatøkonomi, arbejdspladslære, samarbejdslære og erhvervslære) vil du lære om privatøkonomi, kommunikation, samarbejde samt hvad det kræver at kunne indgå kollegialt og professionelt på en arbejdsplads. I faget indgår små teoretiske oplæg, gruppearbejde, virksomhedsbesøg, projekter og praktiske øvelser.

Dansk som andetsprog

Dansk som andetsprog er et færdigheds-, videns- og kulturfag. Faget beskæftiger sig i praksisnære sammenhænge med sprog, litteratur og medier, mundtlig og skriftlig kommunikation samt med sociokulturelle kontekster. Faget vil samtidig give dig bevidsthed om sprog og sprogtilegnelse med henblik på en aktiv og ligeværdig deltagelse i uddannelse, arbejdsliv og samfund.

Dansk

I dansk arbejder du med danskfagets kerne; nemlig det danske sprog. Herunder at tale, at samtale, at præsentere, at lytte, at forstå, at forholde sig til, at læse og at skrive. Fagets identitet i FGU hviler på to ben: Det almene og det praksisrettede. Du vi i faget få styrket dine forudsætninger for at benytte det danske sprog i erhverv, uddannelse, samfund og dagligdag. Faget fungerer også som værktøj til erkendelse, læring, oplevelse, tolerance og fællesskab.

Matematik

I FGU-matematik kommer du til at arbejde med praktiske og anvendelsesorienterede emner. Matematik anvendes alle steder i erhvervslivet, hverdagslivet og giver indsigt i samfundet. FGU-matematik er kendetegnet ved at være et sprog, der kan undersøge og beskrive sammenhænge, samt muliggøre løsning af opgaver.

Kontakt os

Ring 9610 9600
Skriv post@fguskolen.dk 
Sikker mail sikkerpost@fguskolen.dk

Træffetid mandag-fredag 8.00-15.00


FGU Skolen Holstebro

Skivevej 112
7500 Holstebro

FGU Skolen Lemvig

FGU Skolen Skive

H C Ørsteds Vej 3
7800 Skive

FGU Skolen Struer

Jernbanegade 8
7600 Struer


FGU Skolen HLSS

CVR-nummer 39815451
EAN-nummer 5798000561717